1. Domovská stránka
 2. /
 3. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.truscada.sk

( ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

1. Platnosť všeobecných obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou

 VIMA Trade s.r.o. ,Pstruhová 138/20, 01001 Žilina – Mojšova Lúčka

IČO: 47 168 111

DIČ: 2023778999

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina. Oddiel: Sro, Vložka č. 59190/L, ďalej len „prevádzkovateľ internetového obchodu”

 (ďalej len predávajúci)

 

a zákazníkmi čiže  každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.truscada.sk alebo priamo v jeho sídle, prípadne prostredníctvom obchodného zastúpenia v teréne ďalej len „kupujúci“. 

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.truscada.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. “Záruka a servis” a čl. VII. ” Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

a.) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne cez obchodného zástupcu (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje ihneď odoslať každú objednávku predávajúcemu.

b.) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. V prípade objednávky realizovanej u obchodného zástupcu, potvrdí súhlas svojím podpisom.

c.) Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr ako odovzdá tovar prepravnej spoločnosti.

d). Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

e.) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili

f.) Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

g.) Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne trvá jeden kalendárny mesiac odo dňa ich vystavenia, ak nie je stanovené inak.

h.) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien aj v priebehu dňa bez predchádzajúceho upozornenia.

ch.) Ceny na internetovom rozhraní sú uvádzané v eurách – EUR s DPH. Akcie platia do vypredania zásob.

3. Platobné podmienky.

Platba kupujúceho za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční ako

 • platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou),
 • platba prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti,
 • platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej, resp. „pro-forma“ faktúry.
 • platba platobnými  a kreditnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club s použitím bezplatnej služby Trust Pay a Paypal.

Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že objednanie, odber, resp. dodanie tovaru kupujúcim je možný až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. Kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je kupujúcemu doručený riadny daňový doklad.

V prípadak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú zodpovedajúcu kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@truscada.sk

4. Dodacie podmienky

Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.

Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup .Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu z tej istej zmluvy. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Zásielka môže byť kupujúcemu doručená aj po niekoľkých častiach, pričom kupujúci  pri nákupe na dobierku vždy platí len za tú čast objednávky, ktorú prevzal.

Kupujúci je vždy informovaný o stave objednávky a expedícii zásielky elektronickou poštou, čiže ne-prevzatie zásielky je považované za porušenie kúpnej zmluvy a predajca je oprávnený vymáhať storno poplatok vo výške 50 Eur. Kupujúcemu bude vystavená faktúra na úhradu storno poplatku so splatnosťou 14 dní. V tejto lehote môže kupujúci kontaktovať predajcu a požiadať o opätovné doručenie tovaru, navýšené o 15,00 Eur /pôvodná
neuhradená čiastka + čiastka za spätný dovoz/. V tomto prípade je zákazník povinný uhradiť tovar vopred na účet spoločnosti.

Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne prostredníctvom pošty. Tovar doručovaný ako zásielka kuriérskou spoločnosťou– v tomto prípade sa k cene objednaného tovaru pripočítava poštovné vo výške 4,99 EUR(poštovné – 4,5 EUR  a balné – 0,49 EUR).

Poštovné zdarma získate nákupom nad 90- EUR v rámci Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika).. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade uznanej reklamácie).

Kupujúci sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu, v prípade ak mu do siedmych  pracovných dní od objednávky nebude balík doručený.

 

4.1.Doprava tovaru do zahraničia

Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne. Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty, a.s. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

5. Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru.

Pokiaľ je pri dohodnutom osobnom odbere zaplatený tovar neprevzatý viac než 5 (slovom: päť) pracovných dní oproti dohodnutému termínu, je predávajúci oprávnený uskladniť predmet dodávky na riziko a náklady Kupujúceho.

Po dobu trvania omeškania s odberom tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov mesačný paušál vo výške 5% z hodnoty neodobraného tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Po uplynutí jedného (1) mesiaca je tovar odoslaný kupujúcemu znova na jeho udanú dodaciu adresu.

6. Množstvo dodaného tovaru

Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťstyri) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.

Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve  a stave dodaného tovaru, než je uvedené v bode 6, nebudú predávajúcim akceptované

7. Predchádzanie rizika vzniku škody na tovare

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru a prípadné poškodenia reklamovať ihneď priamo u doručovateľa. Pokiaľ tak neučiní, môže u doručovatelskej spoločnosti uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke do 24 hodín, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Následné reklamačné konanie prebieha medzi kupujúcim a doručovateľskou spoločnosťou.

8. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, atď.)

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30-tich kalendárnych dní.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji – Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. a zákonom 367/2013 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.  V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale (kozmetické prípravky), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z iných hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený NEMÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ od ZMLUVY. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným VYHLÁSENÍM (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu VIMA Trade s.r.o., Vojtecha Tvrdého 23, 010 01 Žilina alebo e-mailom: info@truscada.sk. Kupujúci sa zaväzuje kontaktovať písomnou formou predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí, resp. že žiada o výmenu/náhradu tovaru za iný.

Na účel odstúpenia od zmluvy môžete použiť vzorový formulár.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

–     Komu : VIMA Trade s.r.o., Pstruhová 138/20, 01001 Žilina – Mojšova Lúčka,

alebo e-mailom na :  info@truscada.sk

–     Týmto potvrdzujem, že odstupujem od zmluvy na tovar : ……………………………………………………

–     Dátum prijatia tovaru : …………………………………………………………………………………………………….

–     Meno a priezvisko spotrebiteľa : ………………………………………………………………………………………

–     Adresa spotrebiteľa : ……………………………………………………………………………………………………….

–     Podpis spotrebiteľa ( iba v prípade, že formulár podáva v listinnej podobe ) ………………………….

–     Dátum : …………………………………….

Ak kupujúci už tovar dostal a prevzal, zašle ho späť spolu s jeho žiadosťou, dokladom o kúpe a prevzatí na našu adresu prevádzky a to za nasledujúcich podmienok:

 • Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený.
 • Tovar musí byť kompletný
 • V opačnom prípade sa účtuje v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka manipulačný poplatok vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a poplatok až 30% za znovuzriadenie, resp. prípravu tovaru do predaju schopného, sto percentného stavu.
 • Tovar musí byť posielaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nemu (doporučene neznamená na dobierku – pri zaslaní na dobierku balík nebude prevzatý).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám v prípade finančnej kompenzácie peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom dodaní tovaru na našu adresu. Od vracanej ceny budú odrátané náklady na dopravu ku kupujúcemu, ako aj prípadne vyššie uvedené poplatky, ak tovar bol vrátený v horšom stave v akom bol doručený.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

10. Výhradné vlastníctvo

Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo). Kupujúci má povinnosť umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru na vlastné náklady, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv, resp. iných právoplatných dokumentov medzi kupujúcim a predávajúcim.

11. Ochrana a uchovanie dát

Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovania) dáta o kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich od kupujúceho, ako aj od tretích osôb.

12. Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite predávajúceho.

Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 

Menu